Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Välkommen på Leaders årsstämma

2018-04-10


Onsdag 18 april kl 18 på Isaberg restaurang Höganloft

 

Kallade är medlemmar. Är du inte redan medlem så går det bra att swisha medlemsavgiften 50 kr till 12 36 71 54 11.

Vi bjuder på mat och vill därför ha din anmälan senast 12 april till fn 0370-33 10 30 eller sofia@leadervastrasmaland.se

Så här ser dagordningen ut:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötespresidium
§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 4 Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet
§ 5 Fråga om mötets utlysande
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Presentation av projekt Studieresa till Scotland, Glentress Forest, Seven Stanes
§ 8 Verksamhetsberättelse 2017
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Medlemsavgift för 2018
§ 12 Beslut om arvoden
§ 13 Val av ordförande
§ 14 Fyllnadsval av ledamöter i LAG
§ 15 Val av arbetsutskott (6 personer exkl. ordförande)
§ 16 Val av revisionsbyrå och revisor
§ 17 Val av valberedning och sammankallande av denna
§ 18 Stadgeändringar
§ 19 Information om verksamheten under 2017 och 2018
§ 20 Övriga frågor
§ 21 Avslutande av mötet